islamhouse.com culmeenaani

islam buxah afitte

diini deeqoh maktabay kawisaanamaay , ankacsaanamaay , yableenim inkih 100 iro takke afittet foyyah kak tani kinni

Away gabbat

Islaaminna barit

Boolul loowimta diini deeqoh qasiirway islaaminna diini sinam barissa

Away gabbat

Yallih farmoyta kinni mucammad

ummaan galittek naba gali islaaminna diini nabiyyi - mucammad yallak nagayna kaal obtay - baad afittet tani kinni

Away gabbat

Islaaminnat qusubih culuyya

Away islaaminnat culam faxa num..islaaminna sinam barsa marak numukteenalluk fanti’axaw haama duudan mango afittet

Away gabbat

islamhouse.com ayfaafa

Eemeel rorta

Qusba qasiirittey islam buxah fanteenal obta koo guftuh eemeel rortat gabah assagolla nelluk haysit

Away gabbat

Balaagh ayfaafa

Sinam seec islaaminna fanah eemeel gitaak hinnay ummatta anih fanih angaarawih fanteenitteek

Away gabbat

islamhouse aplikeeshinitte

kasle telefoonaatih tatbikaata androwiid kee IOS mango qaynatah tan

Away gabbat

Tornet ayfaafa

Gey faxxe afat enna ittam hinnay kiraatih alboom hinnay xongoloh tan rorta inki muknot/dukkutiyyat

Away gabbat

Mu tummabul nee yanfaqeh