Fardi salat jamaaqatannah abaanama

Fardi salat jamaaqatannah abaanama

Amoggacsa: Idriis Siraaj Qabdallaah

Raceenaani:

qilmi ludditte:

Ux weeloosiyya

yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak taban kee bacar hattoh darsi kinni tamah.

Mu tummabul nee yanfaqeh