Subci salaatih lakal yalla cusak daffeeyaanaah ayro tawqe saaqat namma rakqa salaataanam muxxok leemi

Subci salaatih lakal yalla cusak daffeeyaanaah ayro tawqe saaqat namma rakqa salaataanam muxxok leemi

Ux weeloosiyya

yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak labaatannaa kee lacey hattoh darsi kinni tamah.

Raceenaani:

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh