ummaan alsak sidiica ayrooy, qarfah ayroo kee qaashuurah ayro soomaanama -42

ummaan alsak sidiica ayrooy, qarfah ayroo kee qaashuurah ayro soomaanama -42

Ux weeloosiyya

yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak morootom kee nammay hattoh darsi kinni tamah.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub

Raceenaani:

qilmi ludditte: