qari culen waqdii kee maaqo yakmen waqdi bismillah iyyaanama -57

qari culen waqdii kee maaqo yakmen waqdi bismillah iyyaanama -57

Amoggacsa: Idriis Siraaj Qabdallaah

Raceenaani:

qilmi ludditte:

Ux weeloosiyya

yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak kontom kee malcin hattoh darsi kinni tamah.

Mu tummabul nee yanfaqeh