Yallih meqe migaaqitte - Almuqtii

Yallih meqe migaaqitte - Almuqtii

Ux weeloosiyya

Tamah Qafar afat rortah tan yallih meqe migaaqitteh addâ faknut yabta calakaat kinni, is elle tascasse yallih nabnaa kee dudda baxxaqisak. Ta calakal yallih meqe migaaqittek addâ fakni kak yekkeh yanim ( Almuqtii ) kinni. Tama migaaqitte tanbulle kutbe kinni edde maqnimteh tanim.

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh