Kasakyerɛmunyi ma Suratul Baqarah

nkyerɛmu

kasamu /sɛntɛns kasakyerɛmunyi ma Sura nye bi nkyerɛase ma Suratul Baqarah.

Download
Soma kɔ bi kyerɛ adwen kɔ wɛb ebusuapanin
Fiidbak/ Ye hiya wu jun kyiri