Kasakyerɛmunyi ma Suratul Baqarah

nkyerɛmu

kasamu /sɛntɛns kasakyerɛmunyi ma Sura nye bi nkyerɛase ma Suratul Baqarah.

Fiidbak/ Ye hiya wu jun kyiri