Souratou AL Imran koro :(69-80)

Nienfoli suruman

Yahudiya ani Nasora dow befe ka aw fili kabo silameya Man , U tese ka mokosi fili fo Uyere, Yahudiyaw ka Dusukuna siri Tien li, Allah Niensiran ya Baka ye Allah ka Lahidu dafa baka ye

Walandaw kilayoro:

Anw makobe i ka hakili nan na