Funakeniw ani Danka Denya 03

walanda di baka : Abdoulaye Koita

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Funakeniw ani Danka Denya"3": Baro Danka Denw Laban Tioko kan …

Anw makobe i ka hakili nan na