Funakeniw ani Danka Denya 06

walanda di baka : Abdoulaye Koita

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Funakeniw ani Danka Denya"6": Ladilikanw Funakeniw ye …

Anw makobe i ka hakili nan na