Sarakanan - 02

walanda di baka :

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Walanda Sarakanan kan"2": Sarakanan Noniyaw, ani Sarakanan djosenw…

Download
farakan tchi gafe fura niemoko ma
Anw makobe i ka hakili nan na