Maloya - 02

walanda di baka :

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Walanda Maloya kan "2" : Maloya Tamaserew, Ani Anafaw, MaloBaliya Torow…

Anw makobe i ka hakili nan na