Walandaw : chariya Boyorow kan - 3

walanda di baka :

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Walandaw: chariya Boyorow kan"3": Dalilu kafo ko kurane kurane chariya boyoro folo ye, lachuli kurane Nafa kan.

Walandaw kilayoro:

Anw makobe i ka hakili nan na