walanda di baka : Mouhamad Traore

lasekini: Sidiki Dienta

Walandaw kilayoro:

Nienfoli suruman

Allah ka lahidu bani israila kaw ye tawurata kono : aw kana nioko djoli bon, aw be limaniya ni tawurata kono fin do ye ka kafiriya ni do ye, O tiki lamokow sara ye madjiki ye dien na ani djahanama ye lahara, allah ka kabakow issa ye, mussa ni saya meleke ka kisso, bani israila kaw ka fitiri waleya nabiyumaw ni kurane ma.k

Anw makobe i ka hakili nan na