Souratoul Bakara koro (258-260)

Nienfoli suruman

Yinbila, Namurudu Ben kanian ka Baro, Namurudu Ni firawuna ka kuma falen fallen, Allah ka dalilu Banke ne saka kunu kan.

Walandaw kilayoro:

Anw makobe i ka hakili nan na