Souratoul Bakara koro (258-260)

Nienfoli suruman

Yinbila, Namurudu Ben kanian ka Baro, Namurudu Ni firawuna ka kuma falen fallen, Allah ka dalilu Banke ne saka kunu kan.

Download
farakan tchi gafe fura niemoko ma

Walandaw kilayoro: