Souratou AL Imran koro: (18-27)

Nienfoli suruman

Allah ani melekew ani doni Bakaw ka sereya Allah kelen bakatiya kan, Doni Bakaw fusamantiya, Allah ka Dine ye silameya dine deye, Allah ye masaw ka masa ye Abe Masa ya Ni nafolo ni sebakaya di moko man miye adia…

Download
farakan tchi gafe fura niemoko ma

Walandaw kilayoro: