Walandaw kilayoro

  • Arabu kan

    MP3

    silameya Lasiliw Walanda Nienfora kuwet 2-1-1431 Hـ

  • Arabu kan

    MP3

    silameya Fusamantiya ani Aka Makotoli : walanda Niuman Abe Niefoli ke silameya Fusamantiyaw ani Aka Makotoliw la

gafe fura : 1 - kabo : 1
Anw makobe i ka hakili nan na