• Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  A bankera Maroc san 1963, Kurana durusila ni a sebelila n`gana do, sabilu misiri alimami do Casablanca, aye kiti tike Masa Muhamad 6 togola nuikon dan na, A ka kurana kalan kan tala san 2010, A le deye ( Kurana durusi i kaso) barada sinsin bakaye, Aye gafew walafili kuran kalanko niuma na

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  dokotoro kurana kalana Ahmad Ahmad Nuayni abankera san 1954 Egypti Djamana kan, aye dokotoro ya kalan ke iskandariya sana yelen kalanso la, aye barake Iskandaria Duku Dokotoro sola, san 1979 alakodona Kurana Kalanaye Egpti Radioso ani a telesola.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Ahmad Abdul Fatah Muhamad Al haddadi Egypti kurana kalana do, A bankera san 1984, Aye sanfe kalan gafe soro san 2007 Azhar la, ani kurana kalanko niuma.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  kurana kalana do Yamani djamana kan , Aye Lakalani ke (Osama bin Zeid) kalanso la Ani (Anur) Kalanso la Al Hadida duku la, Abe lakalani ke sonaau yamani djamana Al ulum sanayele kalanso la.

 • Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 28

  Ahmad ben Ali ben Muhamad Al adjmi, abankera (kubar) san 1968 , aye doctora soro Kurana fasari lila. aye master soro lahor pakistan imam kalanso ba bolo farala.

 • Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 3

  Ahmad Ben Khudar Al tarablusi Kuweti Kurana Kalana kan duman do Hafsu ni Kaluna kalantioko ye, Kabakoye minye kafo ko Balontan djokolosi Baka tun do Kuweti sena n`dolatan Djekulula.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 5

  Ahmad Bolly , Aye kalan ke Niger sanayelen kalanso la, almami do, wadjoulu kela do,karamoko do sahili sanayelen kalanso la Mali la .

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Ahmad Muhamad deh do Abdulahi deh do Muid deh do Al hawachi, Almamy do kutuba kela do , kamis muchitt saudia djamana woroduku ya fan duku do, A bankena Ahad Rufidah san 1374 h.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 6

  Abu zubir Ahmad ben Tolib ben Abdul hamid (Hamid) ben muzafar kann, Abankera riyadh san 1401h, Aye kalanke Imam kalansoba la fo katase Magister Ma, Dine lasela Do silameya minister tokokla, Aye sukalo seli Almamiya ke san 1434h, Akera kira ka misiriba Almami ye Madina san 1434h laban na .

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 2

  Al huseini Asseyid Ali Abdul Gani Al az-zazi, Egypti kado abankera san 1956, aye sanayelen Gafe soro kurana kalan tiokow la Azhar Kalanso Ba la san 1986 - 1987, aye labilali sebe sebew soro kurana kalan tiokoyaw la, aka kurana kalan kantala (Warchi) kalan tiokoyala. ani Kurana doniya dow.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  A Bankera Asfi Maroc djamana kan san: 1967, Almamy do (Andalosi) Anasi dukula dar Al baydah, Aye kurana durusi kasoro Achi Ma san konoton Bo, Aye sanayele kalan Gafe soro, Maroc kurana kalana ba do , warchi kanlan tiokoya la kabo Nafiu fe.

 • Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 16

 • Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, lasekin ni kela, fenw djate : 212

  Alimamido Madin Kira ka misiribala

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Maroc djamana kurana kalana do

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  A bankera juillet kalo la sudan san 1982 , Aye lablali seben soro Azhar kurana kalan yemoko bolo san 2009.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Kurana kalana do, kabo busni, Almamy do zagrab misirila krwati

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Aye kalan ke universite imam kanlanso la Riyadh, Almami do, wadjulu kela do.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 6

  Bandar ben Abdul Aziz Balila, Abankera Makah san 1395h, Aya ka kanlan ke makah fo ka magister soro Umul kura kalanso la san 1422h, Aye doctora soro Madina 1429h, Aye moko kalan ke Haramu kalanso la makah, Almamy do haramuna makah.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Basil Abdourahman Ar-raawi A bankera san 1953 Iraki, Aye kalan ke bagdadi sanfe kalan so la ka kila san 1975, Akera foloye a tow tiela, Aye barake djamana ye kabo san 1977 kase 1990, Aye asebedo kurana kalan na , Aye labilali sebe soro san 1997, A ka sikida ye riyadi ye saudia djamana kan

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Misira kurana kalana do

Anw makobe i ka hakili nan na