• Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 27

  cheick Abubakar Achatri Abankera san 1970 (djidah) furkan misiri Almami do, Muso tiki do, Deh Nani ba bolo, Lablali seben ba bolo kurana kalan tioko ya la kabo karamoko : Ayi Man ruchdi suwyd fe san 1416h, Aye master soro san 1420h.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Chirzad ben Abdu Rahmane ben Tahir ben Hassan al koufi alkourdi ach-chafii, A bankera Iraki san 1968, Aye kurana kalan iraki karamoko djolen dow bolo, Aye alimami yake misiri tiama na Iraki ani yamani ani imarati

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Djazaa ben fleyhi AS-suweilihi A bankera kouweti djamana kan san 1969, kurana kalana lakodone do kouweti, Aye sanfe kalan ke kouweti sanfe kalanso ba la.

 • Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 28

  Farise Abade kurana kalan kan duman do Yamani kado lasili do, aye kurana doniya Gafe dow kanta , ani Kurana kalankan, Alimami do ali ben Abi talibi misiri la Saudia Djamana kan.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 2

  Fathi Muhamad Djaland Hari , Pakistan Doni baka lakodone do.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 2

  kurana kalana do kabo yamani, Almamy do kalid bin walid misiri la Rayan Qatar djamana na.

 • Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 2

  Ala kodone do, abankera san 1394h/1974, Alimami do hasan Anani misirila Djeda, Saudia Djamana kan, atokola sitiye: http://www.alrfaey.org

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 2

  Misira kurana kalana do A bankera Mahmudia Buheira mara la, Aye kalan ke kurana kalan tiokow kalanso la, Inafo Aye kalan ke kurana kalan sanayele sow la , Almamy do Niyork djamana kan.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Almami do, mali wadjouli kelaw ka ton tonde do, mali silamew ka tonmba tonde do.

 • Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 90

  Alimamido Madina Kiraka misiri bala.

 • Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 9

  Ibrahim Al Akhdar Al Kayim Kurana kalana do Alimamido Saudia Djamanakan, abankra san 1364h Madina, Alamona yen, ayaka kalan daminew ke (Dar al Hadis) la ani (an-nadjah), Okofe aye kurana kalan karamoko baw Bolo inafo: Umar Al Haidari ani Ahmad Zayat Ani Abdallah Al Guneiman, aye Dina famuyaw ani A dina Dusukuna Siriw Ani Kanw kalan ke, aye Djoyow tiaaman ke,kabini san 1406h aye Almamiyake Madina kira ka Misiri Ba la fo san Kononton,aye Djekulu Tiaman Tonden Diolen ya ke inafo kurana Durusi Ton. ani niokon Danw kiti tike tonw.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 9

  Cheick: , almami do, mali wadjouli kelaw ka ton.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 2

  Ibrahim fofana , Aye kalan ke sudan sanfe kalanso la, almami do, wadjoulu kela do, sahili sanfe kalanso kalan ko kolochi baka do.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  A bankera san 1966 liban, A ye doctora soro Arabu kan na, ani dine kalan na, kurana kalan yinmoko do radio dow la, inafo aye kurana kanlan sow dow yinmokoya ke jordani, Abe mokow la kalan kurana kalan ko yuma na kabini san 1990 fo sisan wati la, aye mokow kalan malezi sanfe kalanso dow la, Aye gafe dow walafili Inafo: kurana kalan ko yuma ani silamaya doniya dow la.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Imad Zouhayri Hafi a bankera Madina san 1382H, Aye Doctora soro kurana donyaw la Madina sanfe kalan sola san 1412H, Aye Alimami ya ke Kouba misiri la, Kourana kalan djekoulouba ton den do, Kurana bonyali barada niemoko do, abe moko kalan ke kurana donyaw la Madina sanfe kalanso la, Alimami do sounkalo seli Madina kira ka misiri la

 • Bamanan

  lasekin ni kela, Bayelemali kela, walafili la, fenw djate : 15

  Issiaka Samake, gnini li kelado doni sirakan Iniversite malik saud la (Lamo sira kan) Riyad Saudia Djamana kan

 • Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 2

  A bankera Maka djamana na, Aye sana yele gafe soro kurana kalan Takabolola djida karamokow ka sana yele kalanso la , Almamy do djida Misiri do la saudia djamana kan.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 13

  Kalid Ali ben Abdaan AL Gaamidi, A bankera makah , Aye kalan ke fo katase doctora ma Umul kura kalanso la makah san 1421h, O kofe aye moko kalanke ye, Akera kurana kalan tioko yuman Bolofara yinmoko ye fo katase san 1422h, O kofe akera AL kahif misiri Almami ye, O kofe Akera Masake ye Ake makah Haramu almai ye san 1428h.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  misira kurana kalana ba do

 • Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 16

  Almamido Abdurazak kanbari mirila Damae dukula

Anw makobe i ka hakili nan na