Walandaw kilayoro

dusukun baraw

ni gafe be wala wala li ke dusun kun baraw la, ani a nafaw ani a kilan yoro ani a kitiw, kafara dusukun bara dow wala wala li kan

fenw djate: 10

 • Bamanan

  MP3

  lasekini : Sidiki Dienta

  Walanda Allah Niensiranya kan "1": Allah Niensiranya Ladnini Ani Akurana Ayaw … Walanda Allah Niensiranya kan "2": Hadisaw Allah Niensiraya Ani Anafaw kan …

 • Bamanan

  MP3

  lasekini : Sidiki Dienta

  Walanda Ladjarabi kan "1": Ladjarabi koro Nienfoli, ani Akurana Ayaw, Wa Ladjarabi beke Ni Here Ani Toro ye … Walanda Ladjarabi kan "2": Ladjarabi Nafaw, Muni ka Lahalaya Ladjarabi ani Fitina Wakati…

 • Bamanan
  video-shot

  MP4

  walanda di baka : Abdoulaye Koita lasekini : Sidiki Dienta

  Walanda sabali kan : Moko niumanw ka kumanw sabali kan, sabali Be dine la Iko kunkolo farikolo la, Laben Niuman ye sabali ye geleya kan.

 • Bamanan
  video-shot

  YOUTUBE

  walanda di baka : Abdoulaye Koita lasekini : Sidiki Dienta

  Walanda sabali kan : sabali fusamantiya Allah kira ka kuman kanw na , sabali ye dien ani lahara Here ko dow ye, sabali ni se soro be Nionkon fe, sabali be djurumuw ani filiw yafa..

 • Bamanan
  video-shot

  MP4

  walanda di baka : Abdoulaye Koita lasekini : Sidiki Dienta

  Walanda sabali Nafa dow kan: Allah fara len be sabali Bakaw kan, Allah Be sara Ba di sabalali Bakaw man, sabali ye Bara Baw do ye .

 • Bamanan
  video-shot

  MP4

  walanda di baka : Abdoulaye Koita lasekini : Sidiki Dienta

  Walanda sabali koro ani a kilan yoro saba kan .

 • Bamanan

  MP3

  bayelemali : Mahmoud Dicko lasekini : Sidiki Dienta

  Yinbila, Nionkon Deme Niuma ya Ni allah Niensira ya kan Layini, Lachuli Allah kelen Bakatiya kan Ani silamew ka kelenya kan , Nionkon Deme Niuma ya Ni allah Niensira ya kan Toli kolo low, kuma Labanw.

 • Bamanan

  MP3

  bayelemali : Mahmoud Kouma

  Dusukun fura be allah kofo la, Dusukun bana be filani kafoya ni djurumu la, Dusukun ka bana sababu doye yin aye allah ko, ni moko mi ye iyoro djanyan djurumu na allah be ilatanka, ni moko mi dukura ini dunko ko ibe fili.

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mouhamad Traore lasekini : Sidiki Dienta lasekini : Issiaka Samake

  Yinmbla, sabali djoyoro silameya la, sabali bakaw sara Allah yoro, sabali ye djoko yumaw lasili ye.

 • Arabu kan

  PDF

  Limaniya la fusamanti ye: sabali ani Makoto ye : kira ka Hadisa -kisi ni Nema bakan - Ayinikara limaniya la fusamanti la : ako sabali ani Makoto .

gafe fura : 1 - kabo : 1
Anw makobe i ka hakili nan na