Walandaw kilayoro

 • MP3

  bayelemali : Mahmoud Kouma lasekini : Sidiki Dienta

  Nienbila, Idjanto Dusukun geleya bana la , Afura ye: kurane kalan ani a lameni tiaman, ka ta kaburu donw la, ka wadjuluw lame…

 • MP3

  walanda di baka : Mahmoud Kouma lasekini : Sidiki Dienta

  Kana konlon dafiri iye konlaon mi dji mi, allah niesiran ya tamaserew: maloya allah ma doko ni banke la, djoko niumaya, fonisiriya, anka miri watibe: allah bato la ani saya la, anka gnina : anka niuma ya mokow ye, mokow ka djukuman ana, kuma be iko fura.

 • MP3

  bayelemali : Mahmoud Kouma

  Dusukun fura be allah kofo la, Dusukun bana be filani kafoya ni djurumu la, Dusukun ka bana sababu doye yin aye allah ko, ni moko mi ye iyoro djanyan djurumu na allah be ilatanka, ni moko mi dukura ini dunko ko ibe fili.

 • MP3

  walanda di baka : Mahmoud Kouma lasekini : Sidiki Dienta

  1- Munbe dala N`ee sabati, Tiyin beni a foyoro do, bisikiya Niuma ni mokow ye ani Niumaya kabo I hala la, Tokodi Ibe Ine kolochi ani ika dine ani ika Bonya ani hadama denya. 2- Munbe dala N`ee sabati, Tiyin beni a foyoro do, bisikiya Niuma ni mokow ye ani Niumaya kabo I hala la, Tokodi Ibe Ine kolochi ani ika dine ani ika Bonya ani hadama denya. 3- Yinmbla,Moko ye niyoro soro mine sirana allah nie ani ka iyere mine dimi wati, siran moko tonyonlen ka yindji nie ani yatime den yindji, kana moko hakilina yini minye allah ni aka kira djafan, kana niumaya dabila. 4- Idjidja Iyere lebula, maniumaw dje niokoya, sosoli tiyama kolo low, finminiw be niumaya tiyin, finminiw be maloya tiyin, kunadiya tamaserew. 5- Kunagoya tamaserew, ladjarabiw nafaw, balimaya minte sindji sira, Idjanto djine ni hadamande cheitane la, Iyoro ma djanya kabo fin saba la Ibese cheitane la. 6- Niumaya be dafa ni fin saba ye, Hakilima teke fitina ni kodjuku sababu ye, kodon ni hakilimaya tamaserew, tiyin debe laban.

 • video-shot

  MP4

  walanda di baka : Mahmoud Dicko lasekini : Sidiki Dienta

  Lachuli ala niesira yakan, Lachuli kake dine kan, lahala beladjelena.

 • video-shot

  MP4

  walanda di baka : Mahmoud Dicko lasekini : Sidiki Dienta

  Yinbla, Ladjarabiw toukouli yonkona Okato Enka Koseki ka ta alah ma, wati sera enka seki Alah ma.

 • Hasidiya Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mohamed bachir sylla

  • hasidiyaye mouye • kokolo mime hasidiya • hasidiya sababou • hasidiya foura.

gafe fura : 1 - kabo : 1
Anw makobe i ka hakili nan na