Walandaw kilayoro

Mokow yamariyali nyumana ani Ubalili Kabo djukuman ma O Kiti

fenw djate: 1

  • Konkow balili Bamanan

    MP3

    walanda di baka : Mohamed bachir sylla lasekini : Sidiki Dienta

    Yinbla,balili kabo konkow ma O djorow sulamayala, balili ke baliya kabo konkow ma O kololow, balili kabo konkow ma O saratiw, balili kabo konkow ma O kediokow.

gafe fura : 1 - kabo : 1
Anw makobe i ka hakili nan na