Walandaw kilayoro

  • MP3

    walanda di baka : Mahmoud Kouma lasekini : Sidiki Dienta

    Fin woro ni moko mi kera Ola ibe do aridjine kono ibe kisi tasuma ma, ka allah don ani ka tuku aka niamariya ko, ka tien don ka abara, ka gallon don ka iyoro madjanyan ala, ka yoro djanya kabo dien denya ma, ka lahara don ka barake minbe ikisi lahara, dusukun fura be finduru la.

gafe fura : 1 - kabo : 1
Anw makobe i ka hakili nan na