Walandaw kilayoro

  • Bamanan

    MP3

    walanda di baka : Ibrahim Diaby lasekini : Sidiki Dienta

    Yimbla, silameya ka makodo sanuya la, Alahkira ka sanuya kanu Ni, Noko kololow, Misiri sanuya fusamantiya, kuma labanw.

gafe fura : 1 - kabo : 1
Anw makobe i ka hakili nan na