Sufe Nafila Seli Fusamantiyaw

Sufe Nafila Seli Fusamantiyaw

walanda di baka :

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

.Sufe Nafila Seli Fusamantiyaw Kurane Ani Hadissa Kono

Anw makobe i ka hakili nan na