walanda di baka : Nouhou sidibe

lasekini: Sidiki Dienta

Walandaw kilayoro:

Nienfoli suruman

Imam maliki ka kuma kan sahabaw kan, Sahabaw neni kololow, Allah ka yafa sahabaw Man, kuma kuntiye.

Anw makobe i ka hakili nan na