Dine fara farali famuya 2

Nienfoli suruman

Idjimaw ni kiyasu doni nafa Dine fara farali famuya la, Ali bin abi tolib djoyoro kuma la dine kono kasoro doni tila, kunfiw ka kuma kolo lo Dine fara farali famuya la, kuma laban.

Anw makobe i ka hakili nan na