Da li se dokazuje „ahād-hadisima“ u akidi?

Opis

Čuo sam od nekih koji kažu: „Ahād hadisi (tj. svi hadisi koji nisu mutevatir) se ne koriste u akidetskim pitanjima jer takvi hadisi su na stepenu pretpostavke i nemaju stepen čvrstog uvjernja.“, pa šta je vaš odgovor na ovo?

Vaše mišljenje