Propis prevođenja Kur’ana na druge jezike i dodirivanje tih prevoda od strane nevjernika

Opis

Da li je moguće prevesti Kur’an npr. na francuski jezik i da taj prevod čita nevjernik. Allah Uzvišeni veli: On je, zaista, Kur’an plemeniti u Knjizi brižljivo čuvanoj - dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti.
U naslovu ove knjige je napisano: Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji; i Allah sve zna. Oni traže od tebe propise o ženama. Reci: Allah će vam objasniti propise o njima.

Vaše mišljenje