Ехъул1эныгъэм и сэбэпхэр

К1эщ1у

Ехъул1эныгъэм укъыхуэзышэр иманымрэ 1уэхуф1хэмрэщ. Ухэзыгъэк1уадэр гуэныхьхэмрэ Алыхьым къыуита ф1ыгъуэхэмрэ къимыдзэныр. Гум и къэбзэныгъэм и щ1эныгъэр.

Download
Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э