Бэдр зауэр

Бэдр зауэр

К1эщ1у

"Бэдр зауэр
Бэдр зауэр къыщ1ежьар...
Тек1уэныгъэ лъап1эр Бэдр зауэм Рэмэданым и 17, Рэмэдан мазэмрэ Фэтхь Мэккэмрэ."

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм