Бэдр зауэр

Бэдр зауэр

К1эщ1у

"Бэдр зауэр
Бэдр зауэр къыщ1ежьар...
Тек1уэныгъэ лъап1эр Бэдр зауэм Рэмэданым и 17, Рэмэдан мазэмрэ Фэтхь Мэккэмрэ."

Щ1эныгъэк1э гуэша:

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э