روزه‌ی شش روز از شوال

شرح

نویسنده مقاله، مشروعیت روزه‌ی شش روز از شوال را از احادیث صحیح پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم ثابت نموده و فضیلت و بعضی از احکام آن را بیان کرده است.

Download

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی:

نظر شما برای ما مهم است