حكم جشن به مناسبت شب اسرا و معراج

شرح

در این فتوی حكم جشن شب اسراء و معراج بیان شده است.

Download

موضوع بندی علمی:

نظر شما برای ما مهم است