ماه شعبان وبعضی از آثار وارده در مورد آن

شرح

در این مقاله تعدادی از احادیث و روایتهایی که در رابطه با ماه شعبان وارد شده را بررسی و بیان کرده است.

Download

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی:

نظر شما برای ما مهم است