• فارسی

    اثر کوتاهی است که به بحث دربارۀ نحوۀ فراگیری و استدلال دینی توسط صحابۀ پیامبر اختصاص دارد. جریانهای فکری جدیدی که در جهان اسلام به نام «دگراندیش» یا «روشنفکر» پدید آمده‌اند، پیروی از صحابۀ رسول الله را در فهم اصول دین ناکافی می‌دانند و بعضاً با آن مخالفند؛ زیرا این کار را همسو با مقتضیات زمان و مکان نمی‌دانند. نویسنده در کتاب حاضر، ابتدا شیوۀ فهم دین و راههای مختلف این مهم را ذکر می‌کند و در ادامه، توضیح می‌دهد که درک صحابه از نصوص قرآن و حدیث بر چه مبنایی استوار گشته است و چرا باید به عنوان معیار شناخت دین در نظر گرفته شود. او در بخش پایانی، رایج‌ترین پرسشها و شبهاتی را که در این زمینه مطرح می‌گردد نقل می‌کند و به آنها پاسخ می‌گوید.

  • فارسی

    خلاصه‌ای از اعتقادات «سَلَفيّت» را توضیح می دهد و در برابر رویکردهای مخالف از آن دفاع می‌کند. رویکرد سلفيّت، که معتقد به دوری از تأویل و تفسیر به رأی و تفسیر و فهم آیات بر اساس عقاید صدر اسلام و پیروی از شیوه صحابه است، به مذاق برخی جریانهای فکری که طرفدار برداشتِ آزاد از دین هستند خوش نمی‌آید؛ لذا بر آن می‌تازند و پیروانش را به تَحَجُّر و تعصب متهم می‌کنند. نویسنده در آغاز به دلایل و انگیزه هایی می پردازد که باعث هجوم به مذهب سلف گردیده است و در بخش بعدی، شکلهای مختلف این هجوم و اقدامات مخرب دشمنان سَلَفيّت را توضیح می‌دهد. او در پایان، راهکارهایی برای پیروز بر این مشکل و دعوت مردم به عقیده صحیح دینی ارائه می‌کند.

نظر شما برای ما مهم است