سيری در احکام ميت و آداب سوگواری [ شامل 148 فتوی در احکام میت و سوگواری ]

شرح

باب اول: فتواهايي در احتضار.
باب دوم: فتاوايي در غسل و كفن نمودن ميت.
باب سوم: فتاوايي در نماز بر مرده.
باب چهارم: فتاوايي در دفن و توابع آن.
باب پنجم: فتاوايي در زيارت و توابع آن.
باب ششم: فتاوايي در تعزيه.
باب هفتم: فتاوايي در مخصوص به زني كه شوهرش مرده باشد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه