دیدگاه منصفان درباره معاویه بن ابی سفیان

شرح

برادران و خواهران گرامی: این کتاب سخن از معاویه‌ی بن أبی سفیان رضي الله عنه می‌باشد که شامل ذکر بعضی از اظهار نظرهای اهل انصاف در مورد وی است.

نظر شما برای ما مهم است