اخبار و راویان شیعه

شرح

کتابی که پیش‌رو دارید گزیده‌ی از کتاب: (مختصر التحفة الاثنی عشریة) نوشته‌ی سید محمود شکری آلوسی «باب دوم در بیان اقسام احادیث اهل تشیع و احوال و اوضاع راویان اسناد آنها و دسته‌بندی پیشینیانشان و مباحث مربوط بدان» می باشد

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: