چکیده پیام های سی جزء قرأن کریم

شرح

این نوشتار، اشاره¬ای است مختصر و درنگی کوتاه که مشتمل بر موضاعات اصلیِ سی جزء قرآن کریم می باشد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه