تاریخ آل و اصحاب را چگونه بخوانیم؟

شرح

اين كتاب شامل پنج فصل می باشد:
فصل اول: اسباب کوتاهی در خواندن تاریخ.
فصل دوم: قواعد در پاسخ گفتن به شبهات پیرامون تاریخ اهل بیت و صحابه.
فصل سوم: قواعد در پاسخ‌گفتن به شبهاتی که پیرامون اهل بیت مطرح می‌شود.
فصل چهارم: مهم‌ترین کتاب‌های معتبر و معتمد در تاریخ اسلامی.
فصل پنجم: کتاب‌هایی که درخشش تاریخ اسلام را مشوه کرده است.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه