ابوهریره، همراه و دوستدار پیامبر صلی الله علیه وسلم

شرح

در این نوشته مختصر از یکی از صحابه بزرگوار که زبان‌های بد او را هدف قرار داده و به تهمت‌های دروغین و بیمار گونه¬ای که ناشی از تعصب عمیق است، متهم کرده‌اند سخن خواهیم گفت. این صحابی بزرگوار همراه و خادم رسول الله صلی الله علیه وسلم و حافظ سنت ایشان ابوهریره رضی الله عنه است.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه