شرح

قصد آن را کرده بودم که شرح حالی از خودم و چگونگی هدایتم را به صورت کتابی در آورم اما به دلایلی نتوانستم، پس تصمیم گرفتم نکاتی که باعث هدایت این بنده‬ی حقیر گشته را جمع آوری کرده و خدمت آن دسته از کسانی که دنبال حق و حقیقت اند عرضه دارم.

نظر شما برای ما مهم است