موانع اصلی تقریب و وحدت میان شیعیان و اهل سنت

شرح

مولف در این کتاب موانع اصلی تقریب میان اهل سنت و شیعیان را بیان می کنند و راه حل هایی هم که عملی باشد ارائه می کنند.

Download
نظر شما برای ما مهم است