پرسش و پاسخ درباره‌ عاشورای حسینی

نویسنده : موالي غيور

شرح

در این کتاب به فرهنگ عزا و عزاداری در هنگام محرم و عاشورا می پردازند.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: