افراطی گری منزوی می شود

شرح

مولف در این کتاب ردی بر افراطیان شیعه که روافض نام دارند می دهند.

Download
نظر شما برای ما مهم است