افراطی گری منزوی می شود

شرح

مولف در این کتاب ردی بر افراطیان شیعه که روافض نام دارند می دهند.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: