خطبه های پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم در حج

شرح

سخنراني هاي پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم درحجي که با مسلمانان خداحافظي نمودند(حجةالوداع) مملو از پند واندرزهاي گرانبها وداراي شأن بزرگ ومنزلت عالي است، زيرا پيغمبرخدا صلى الله عليه وآله وسلم اساس وبنياد اسلام، مصالح وفوائد عامه، بلند همتي واخلاق نيکو را با سخنان عبرت انگيز، وبا الفاظ کوتاه وداراي معاني بسيار، پايه ريزي نمودند

Download
نظر شما برای ما مهم است