رجال شیعه در ترازوی قضاوت

شرح

در نظر ما، سنت عبارت است از آنچه که از گفتار و کردار و بيان پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم به ثبت رسيده است، بنابراين طبق اعتقاد ما، هيچ انسان معصومي پس از شخص پيامبر وجود ندارد. اما سنت در نظر اهل تشيع عبارت است از آنچه که از پيامبر اکرم صلى الله عليه وآله وسلم و امامان دوازده¬گانه به ثبت رسيده است، چرا که به زعم اهل تشيع، معصوم بودن امامان را اعلام نموده است و آنها همه معصوم بوده و اصلاً گفتارشان از روي هوا و هوس نيست

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه